INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  (RODO)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jest CEUTICA Magdalena Skup, z siedzibą Szosa Zambrowska 102 lok. 5, 18-400 Łomża, NIP 5422422252, reprezentowana przez Magdalenę Skup – Właściciela, prowadzącego podmiot leczniczy pod nazwą CENTRUM MEDYCZNE CEUTICA, zwany dalej CENTRUM. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Dane Kontaktowe CENTRUM: Centrum Medyczne CEUTICA, Szosa Zambrowska 102 lok. 5, 18-400 Łomża.

Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powołany zgodnie z wymogami prawa administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi w szczególności dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Do przetwarzania danych w Centrum są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Uzyskane od Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Centrum w celu:

a. ochrony i poprawy stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych i kosmetologicznych, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych i kosmetologicznych.
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum jako administratorze np.: obowiązków wskazanych w Ustawie o podmiotach leczniczych, Ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, Ustawie o diagnostach laboratoryjnych tj. w szczególności prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przekazywania informacji o chorobach zakaźnych, udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwości,

c. w celu ewentualnego ustalenia i dochodenia roszczeń lub obrony przed nimi – podtaą prawną przetwarzania jest uzadsadniony interes Centrum
d. wystawiania zaświadczeń o dotychczasowym przebiegu leczenia,
e. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
f. udzielania odpowiedzi na skargi w terminie i formie przewidzianej przepisami,

Państwa dane będą przetwarzane przez Centrum:
a. przez czas udzielania świadczeń medycznych i kosmetologicznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
b. przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują̨ Centrum przechowywać́ Państwa dane osobowe np. art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 5 listopada 2008 roku dotyczący okresów przechowywania poszczególnego rodzaju dokumentacji medycznej
c. w okresie, w którym Centrum może ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Warunkiem udzielenia świadczeń medycznych i kosmetologicznych w Centrum jest przekazanie przez Państwa danych osobowych na formularzach rejestracyjnych, formularzach zgód oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez Centrum. Przetwarzanie danych osobowych i ich weryfikacja w oparciu o dokument ze zdjęciem będzie przeprowadzona przez uprawnionych do tego pracowników Centrum, w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Pana/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne. Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych ustawodawstwem medycznym spowoduje brak udzielenia przez Centrum jakichkolwiek usług medycznych. W czasie udzielania świadczeń medycznych może pojawić się konieczność wykonania dodatkowych badań, usług lub innych czynności związanych z Państwa staniem zdrowia oraz procesem leczenia, np. skierowanie do innego ośrodka o wyższym stopniu referencyjności. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż̇ opisany w tym dokumencie, brakujące informacje zostaną uzupełnione i przekazane, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych pozostaną̨ aktualne.

Uzyskane od Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Centrum następującym podmiotom:

a. innym podmiotom, w tym leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi Centrum posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń, w tym medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania przez Centrum świadczeń medycznych i kosmetologicznych, związanych z procesem świadczenia usług kosmetologicznych lub leczenia, a których Centrum bezpośrednio nie wykonuje.
b. Ministerstwu Zdrowia w przypadkach określonych przepisami prawa,
c. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach określonych przepisami prawa
d. organom administracji państwowej i samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa
e. pozostałym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
f. osobom upoważnionym przez Państwa oraz przedstawicielom ustawowym
g. podmiotom świadczącym obsługę prawną i informatyczną Centrum
h. operatorom zajmującym się działalnością pocztową lub kurierską oraz transportową
Płatności dokonywane na rzecz Centrum za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego konta, oraz z jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Centrum będzie te dane przetwarzać́ w celu sprawdzenia, czy płatność została wykonana w sposób prawidłowy oraz w celach związanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrotów, dochodzenia i obrony roszczeń́ oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

Centrum może uzyskiwać Państwa dane z rejestrów publicznych np. ZUS w celu weryfikacji, czy ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania świadczeń leczniczych.

W przypadku, gdy przetwarzanie przez Centrum Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Każdy ma prawo złożyć do Centrum osobiście pisemny wniosek o:
• sprostowanie (poprawienie) danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
• dostęp do danych osobowych(o informację o przetwarzanych przez Centrum danych oraz o kopię danych, o uzyskanie prawa potwierdzenia czy Centrum przetwarza dane),
• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Powyższy wniosek należy złożyć osobiście, w siedzibie Centrum w Łomży. Pracownik Centrum przed przyjęciem wniosku dokona weryfikacji Państwa tożsamości celem ustalenia, czy dana osoba jest uprawniona do jego złożenia. Zakres każdego z w/w uprawnień oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać́, wynikają̨ z przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych w Centrum jest prowadzone przez osoby trudniące się zawodowo kosmetologia i leczeniem lub świadczeniem innych usług kosmetologicznych i medycznych oraz zarządzania udzielaniem usług kosmetologicznych i medycznych, posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Dane osobowe przetwarzane w Centrum podlegają ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie RODO i są chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.